Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2019/2020
  září 2019
  - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. M. Hnyková
  22. 10. 2019
  - třídní schůzky ve třídách, začátek v 17 hod.
  10. 12. 2019
  - třídní schůzky + konzultační odpoledne
  16. 4. 2020 - třídní schůzky + konzultační odpoledne • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na podzim 2017, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2017 - 2020 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Lucie Hrušková, Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  středa 13. 11. 2019
  středa 15. 1. 2020
  středa 15. 4. 2020
  pondělí 15. 6. 2020

Obsah práce

Výchovné poradenství:

 • intervence pro žáky a jejich zákonné zástupce v případě výchovných, vzdělávacích a jiných problémů (podávat návrhy, doporučení)
 • podávání návrhů na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (PPP) nebo jiná odborná vyšetření
 • zasílání a zajištění podkladů žáků na vyšetření a kontrolní šetření do PPP
 • vypracování individuálně vzdělávacího plánu (IVP) pro integrované žáky
 • zajištění péče a podpory žákům se speciálně vzdělávacími potřebami
 • spolupráce s třídními učiteli, metodikem prevence, zákonnými zástupci žáků
 • monitorování problémových projevů chování žáků, jejich důsledné řešení, intervence, návrhy konkrétních opatření
 • jednání se zákonnými zástupci žáka při řešení nevhodného chování nebo prospěchových problémů žáka
 • spolupráce s Policií ČR, s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) v Semilech, se Speciálně pedagogickým centrem (SPC) v Liberci, s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
 • účast na výchovných komisích

Kariérové poradenství:

 • využití akcí zaměřených na profesní orientaci
 • pomoc s výběrem vhodné střední školy
 • kontakt se zástupci středních škol
 • spolupráce s Informačním a poradenským střediskem ÚP v Semilech
 • informační a poradenská činnost pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce (volba školy, přijímací a odvolací řízení)
 • administrace a evidence přihlášek