Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2021/2022
  1. září 2021
   - tř. schůzka 1. A
  vše včas domluví paní tř. uč. Mgr. J. Pokorná


  18. 10. od 17 hod. - pouze ve třídách s tř. uč.

  6. 12. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

  18. 4. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

    • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na jaře 2021, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2021 - 2024 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Mgr. Lucie Pěničková, Ph.D., Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  14. 11. 2022 - čtvrtletní

  18. 1. 2023 - pololetní

  12. 4. 2023 - čtvrtletní

  14. 6. 2023 - závěrečná

 • Zápis do I. třídy pro školní rok 2023/2024 se bude konat ve středu 19. 4. 2023.

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

 Provozní řád školní jídelny

Organizace provozu stravování

1. Vstup do školní jídelny je dovolen od 7,30 do 14,30 hodin.

2. V době od 7,30 do 11,00 je možné využívat prostory školní jídelny za předpokladu slušného a tichého chování.

3. Začátek a konec výdeje obědů je od 11 do 13,45 hodin.

4. V době oběda je vstup do jídelny povolen pouze s pedagogickým dohledem (viz rozpis „Dohledy – školní jídelna“ na chodbě před jídelnou). Žáci se v jídelně řídí pokyny pedagog. pracovníků vykonávajících dohled a pracovnic školní jídelny a kuchyně. Do jídelny má vstup povolen pouze dohled a strávníci, kteří mají přihlášené obědy. Rodiče, kteří čekají na děti, čekají na chodbě před jídelnou. Cizí strávníci mohou obědvat pouze na místech pro ně vyhrazených.

5. Na oběd chodí každý s vlastním školním čipem, který se kupuje v kanceláři ZŠ, nebo s čipovou kartou, zakoupenou v předchozích letech ve ŠJ. U výdejního okénka čip přiloží k čtecímu (kartu vloží) zařízení a pro kuchařky se objeví dva základní údaje o strávníkovi – věková kategorie a zda je oběd přihlášen. Na čip/kartu nelze jít v jeden den na oběd dvakrát. Při ztrátě čipu/karty ji lze okamžitě zablokovat a tím zabránit jejímu zneužití. Znehodnocenou kartu (ohnutí, tepelné poškození, …) již nelze používat a je nutné začít používat čip. Nové karty již nelze zakoupit, budou postupně staženy z oběhu a nahrazeny čipy.

Kdo si čip/kartu zapomene doma, musí si u vedoucí ŠJ, v době výdeje obědů, vyzvednout náhradní lístek. Držitel náhradního lístku půjde na oběd v dané skupině jako poslední. Dodržování tohoto pravidla zajišťuje pedagog. dohled. Za časté zapomínání magnetické karty je možné udělit třídní důtku.

Každý strávník musí čip nebo kartu používat.

6. Každý zájemce o stravování musí nejprve vyplnit přihlášku , na které jsou nejdůležitější tyto údaje:

a) které dny bude strávník chodit na obědy (pokud nemá zájem o obědy na celý týden)

b) tel. číslo domů nebo zaměstnání rodičů

c) datum narození

7. Obědy je možné zaplatit těmito způsoby:

a) Trvalým příkazem v bance (srpen – květen).

b) Zálohově – jednorázové zaplacení vyšší částky, ze které se postupně, podle počtu odebraných obědů, odčerpává.

c) Ve výjimečných případech hotově v kanceláři ŠJ.

Číslo účtu: 244 277 962 / 0300

Variabilní symbol: evidenční číslo strávníka, přidělené PC v jídelně (je stejné po celou dobu šk. docházky)

8. Stravné je možné odhlásit v kanceláři školní jídelny osobně, telefonicky na tel./zázn. 481523698, nebo prostřednictvím e-mailu: jidelna@zs-rokytnice,cz minimálně 1 den předem. Jen při onemocnění strávníka lze odhlásit oběd tentýž den do 8 hod. nebo oběd první den nemoci odnést v jídlonosiči. Při nemoci má dítě nárok na oběd pouze první den, při odběru v dalších dnech musí zaplatit plnou cenu oběda. Dotovaný oběd se poskytuje po dobu pobytu žáka ve škole, tzn. v době jeho přítomnosti ve škole nebo ve školní družině. Zdraví žáci se stravují v jídelně, nemohou odebírat stravu do jídlonosičů.

Prázdniny jsou trvale odhlášeny pro všechny strávníky.

Školní výlety a ostatní akce školy si každý strávník odhlásí sám nebo je po domluvě se strávníky odhlásí učitel.

9. Vyúčtování stravného se provádí k 30. červnu a přeplatky se všem vrací na účet během července.

Peníze v hotovosti vracíme pouze rodičům, dětem je vyplácíme pouze s písemným souhlasem rodičů.

 

10. Výše stravného je stanovena takto:

6 - 10 let                       26,- Kč        

11 - 14 let                     28,- Kč        

15 a více let                 29,- Kč

cizí děti/plná cena             55,- Kč

zaměstnanci                    30,- Kč, s příspěvkem z FKSP     26,- Kč    

plná cena oběda/cizí strávníci                                                 65,- Kč

zaměstnanci se slevou (důchodci, MD,..)                               51,- Kč

Strávník je zařazen do stravovací skupiny podle věku, který dovrší ve školním roce od 1. září do 31. srpna.

Platba se provádí vždy měsíc dopředu (např.: stravné na měsíc říjen musí být zaplaceno do 30.září, na listopad do 31 října apod., při bankovním převodu vždy do 20. v měsíci). Zálohy na září v hotovosti je nutné zaplatit do konce června nebo poslední týden v srpnu od 8 do 14 hodin v kanceláři školní jídelny, zálohy bankovním převodem pak během srpna.

Při neuhrazení obědů do konce předešlého měsíce, bude strávník z dalších obědů automaticky odhlášen. Na stav konta a na konkrétně odhlášené dny se můžete kdykoliv telefonicky nebo osobně informovat v kanceláři školní jídelny.

Nárok na sníženou cenu nemají zaměstnanci při nemoci a při ošetřování člena rodiny, zaměstnanci na dovolené a při čerpání neplaceného volna, zaměstnanci pracující mimo budovu školy, kteří čerpají náhradu stravného, zaměstnanci pracující ve škole na DOHODU a důchodci, kteří až do odchodu do důchodu pracovali v základní škole ve vedlejším poměru. Důchodci, kteří až do odchodu do důchodu (po 1. 1. 2001) pracovali v hlavním pracovním poměru a zaměstnanci na MD mají nárok na oběd za plnou cenu, sníženou o osobní režii.

Cizí strávníci:

plná cena ….. 59,- Kč

cenová kalkulace pro cizí strávníky: norma na potraviny ….. 22,29 Kč

                                                           osobní režie ……..         15,10 Kč

                                                        věcná režie ……………   7,67 Kč

                                                         zisková přirážka …………. 6,25 Kč

                                     základ pro DPH 15% ……. 51,31 Kč, DPH ……….. 7,69 Kč

Cizí strávníci používají zadní vchod pro zaměstnance jídelny a stravují se odděleně od dětí v prostoru pro ně určeném nebo si jídlo odnášejí v jídlonosičích a dodržují stanovené termíny výdeje – 11,00-11,15, 12,00-12,15, 13,00-13,15.

11. Vlastní organizace provozu - strávník si vezme tác a postupně si sám odebere připravenou polévku, hlavní jídlo a nápoj. Přídavky – nápoje si každý přidá sám u vířiče, o přídavek polévky nebo hlavního jídla je třeba požádat kuchařku. Maso se již obvykle nepřidává. Druhá příloha k hlavnímu chodu se vydává pouze do jejího vyčerpání. Použité nádobí si každý sám odnese a roztřídí u okénka k tomu určenému.

Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání.

12. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

13. Technické nebo hygienické závady, problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí dozorujícímu pedagogovi nebo vedoucí stravování

14. Vydávané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je nikam neodnášejí.

15. Jídlo je upraveno tak, aby se znemožnilo odnášení z jídelny – hlavně jogurty, tvarohové krémy, pudinky,….se vydávají ne v baleních z obchodu, ale v miskách.

16. Při neúmyslném rozbití nádobí, vylití jídla apod. oznámí toto strávník pedagog. dohledu.

17. Za škodu ve školní jídelně, která byla způsobena úmyslně, bude požadována náhrada.

18. Je zakázáno odnášet nádobí – talíře, misky,příbory,skleničky … z jídelny.

19. Běžný úklid během provozní doby zajišťuje v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem. Úklid po skončení provozní doby zajišťuje škola. V případě, že je místnost školní jídelny použita k výukovým či jiným účelům, je nutné před výdejem stravy zajistit úklid.

20. DIETY Školní jídelna není povinna vařit diety. Pokud strávník trpí alergií na některou potravinu, je nutné: potvrzení od lékaře, úzká spolupráce rodič- jídelna. Jídelna vaří podle naplánovaného jídelního lístku, pokud nelze dietu tomuto plánu přiblížit, může rodič přinést dítěti vlastní jídlo nebo ho musí z oběda odhlásit.

19. Připomínky ke stravování lze uplatňovat v kanceláři školní jídelny – a to osobně, telefonicky, poštou nebo elektronickou poštou.

20. Jídelní lístek je vyvěšen na chodbě před ředitelnou, na chodbě před jídelnou a na webové adrese www.zs-rokytnice.cz vždy jeden týden předem.

21. ALERGENY-od 13. 12. 2014 má každý výrobce potravin ve veřejném stravování povinnost u svých výrobku vyznačit alergeny, které obsahuje.

ŠJ je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Alergeny budou na každém jídelníčku označeny u jednotlivých jídel číslem, jídelníček bude vždy obsahovat legendu – vysvětlivky, co které číslo značí.

21. Provozní řád je veřejně přístupný ve školní jídelně nebo si ho lze k nahlédnutí vyžádat v kanceláři školní jídelny nebo v ředitelně školy.

22. Tento Provozní řád nabývá platnosti 1. 9. 2017 a nahrazuje tak Provozní řád platný od 1. 2. 2015.

…………………………………                                   …………………………………….

   Kateřina Neťuková                                                        Mgr. Zemánková Blanka

vedoucí školní jídelny                                                              ředitelka školy

V Rokytnici nad Jizerou 1. 9. 2017