Aktuality ve škole

 • Třídní schůzky 2021/2022
  září 2021
   - tř. schůzka 1. A
  přesný termín včas oznámí tř. uč. Mgr. J. Kantová


  19. 10. od 17 hod. - pouze ve třídách s tř. uč.

  14. 12. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

  19. 4. - 16:30 ve třídách a potom i v jídelně

    • Volby do školské rady
  Na základě voleb, které proběhly na jaře 2021, je složení ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 2021 - 2024 následující:
  zástupci ZŠ - Mgr. Jolana Pokorná (předseda ŠR), Mgr. Jana Kantová
  zástupci zřizovate: Mgr. Milan Javůrek, Mgr. Markéta Šmídová
  zástupci rodičů: Mgr. Lucie Pěničková, Ph.D., Mgr. Lenka Marková
 • Rozpis pedagogických rad

  15. 11. 2021 - čtvrtletní

  19. 1. 2022 - pololetní

  13. 4. 2022 - čtvrtletní

  15. 6. 2022 - závěrečná

Hlavní strana

ZŠ se nachází na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Škola disponuje vlastní školní jídelnou a družinou pro 1. stupeň. Věnujeme se mnoha projektům a klademe důraz i na nabídku spousty mimoškolních aktivit pro naše žáky.

Ročníkové práce

Ročníkové práce

     Ročníkové práce jsou projektem naší školy, který je určen pro žáky 9. tříd. Hlavním cílem je naučit se využívat získané poznatky v praxi a vhodně doplnit učivo základní školy.
     Každý žák si vybere téma z nabídky, kterou sestavili pedagogové školy – ti jsou zároveň vedoucími ročníkových prací (žák se případně s vedoucím práce může na tematu ročníkové práce domluvit). kaŽdý žák má za úkol vypracovat a před komisí obhájit individuální práci o rozsahu nejméně pěti stran.

V čem spočívá význam ročníkové práce

Je to jedna z možných forem ověřování dovedností, schopností a znalostí žáka na konci školní docházky. Vypracování a odevzdání je povinná součást práce žáka 9. třídy a slouží též jako součást hodnocení (vše se promítne v předmětu, k němuž se téma vztahuje).

Schopnosti a dovednosti, které by měl žák závěrečnou prací prokázat

 • Pracovat samostatně.
 • Vyhledávat a zpracovávat informace.
 • Nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky.
 • Napsat vlastní úvahu na dané téma, vkládat tabulky, obrázky, grafy,…
 • Graficky nebo výtvarně téma zpracovat.
 • Svou práci odevzdat v elektronické podobě na CD i v textové podobě.
 • Vyzkoušet si obhájení vlastních myšlenek a schopností před komisí.

Požadavky na závěrečnou práci

 • Způsob odevzdání:Na CD i v tištěné podobě.
 • Využití informací z několika informačních zdrojů, nejméně jedním zdrojem bude literatura.
 • Vkládání fotografií, obrázků, tabulek,… (přílohy).
 • Seznam použitých informačních zdrojů.
 • Konzultace s vedoucím ročníkové práce je povinná

- minimálně tři průběžné konzultace.

Konzultace budou probíhat vždy po předchozí dohodě s vedoucím práce.

Účast na konzultaci zaznamená vedoucí práce žákovi do žákovské knížky.

Rozsah:

Nejméně 5 stran vlastního textu včetně závěru (nezapočítává se titulní strana, úvod, obsah, přílohy, seznam literatury).

Úprava:

1. Velikost písma 12, řádkování 1,5. Celá práce bude napsaná jedním typem písma - ARIAL nebo TIMES NEW ROMAN.

2. Stránky budou očíslovány (titulní strana se nečísluje). Začínáme číslovat stranu s Prohlášením - tedy strana číslo 1 a postupujeme dále.

3. Práci dělíme na kapitoly s nadpisy – v obsahu bude u každé kapitoly uvedeno, na jaké straně ji lze najít.

4. Text členíme na odstavce.

5. Za interpunkcí se v textu dělají mezery.

6. Při doslovné citaci části textu napište dotyčnou citaci do uvozovek kurzivou (proloženě), označte číslem a buď v Soupisu citací (za Přílohami), nebo v poznámce pod čarou uveďte pod odpovídajícím číslem, odkud jste text převzali - viz příklad:

V textu:

Platón na závěrečných stránkách dialogu Ústava přirovnává dobro ke slunci. Tvrdí dokonce, že „dobro není jsoucnost, ale vyniká ještě nad jsoucnost důstojností a mocí”. (1)

a) v Soupisu citací bude:

1. Platón, Ústava, přel. F. Novotný, Praha, 1989, nakladatelství Mladá fronta, s. 215

nebo

b) v poznámce pod čarou bude:

1. Platón, Ústava, přel. F. Novotný, Praha, 1989, nakladatelství Mladá fronta, s. 215

Poznámka pod čarou se píše na konec stránky, na které je text – citace. Text poznámky pod čarou je psán menším písmen než text na stránce – většinou o dva body.

Citace číslujeme průběžně v textu tak, jak následují za sebou.

7. Na konci práce bude Seznam použité literatury:

Příklad:

a) Literatura: (nejméně jedna kniha)

JUDr. Šebestová Zdena: Zákoník práce, Praha, 2007, nakladatelství ANAG, 823 stran, ISBN 978-80-370-8

b) Internet:

Věstníky, dokumenty – otevřený zpravodaj MŠMT.(on-line).(2012-03-28).   Dostupné z www: http://www.msmt.cz

  

Uspořádání práce:

Titulní strana:       Škola.

                                      Název práce.

                                     Jméno autora, třída, rok.

                                     Jméno vedoucího práce.

Prohlášení – na další straně – to je na první číslované – strana č. 1

Obsah – na další straně – strana č. 2

Úvod -  na další straně – strana č. 3

           - proč jsme si dané téma vybrali, co je cílem a úkolem práce,…

Vlastní text od strany č. 4 - rozsah nejméně 5 plných stran včetně Závěru

Závěr – na samostatné straně

              - závěrečné shrnutí výsledků práce, jaké jsme měli při práci problémy atd.

Přílohy

Soupis citací

Seznam použitých zdrojů

Časový harmonogram:

 • Nejdéle do konce června předchozího školního rokuproběhne výběr a zadání tématu práce (jeden žák = jedno téma).
 • Každým rokem při zadání prací bude stanoven termín jejich odevzdání – polovina prosince daného roku – přesný datum bude vždy včas sdělen. 
 • Přesný datum a doba budou každým rokem žákům včas oznámeny.

Vlastní obhajoba práce

 • Seznámení s tématem.
 • Proč jsem si téma vybral, čím je mi blízké.
 • Kde jsem hledal informace, který zdroj mi nejvíce vyhovoval a proč.
 • Co mi působilo problémy a co jsem zvládl dobře.
 • Stručné seznámení s obsahem práce.
 • K obhajobě je vhodné připravit si prezentaci.
 • Hovoříme zpaměti, vlastními slovy a spisovným jazykem.
 • Hodnocení provede vedoucí práce a komise složená z pedagogů školy po obhajobě.
 • Posuzovat se bude práce samotná i její prezentace žákem.

Kritéria hodnocení práce

 • Věcná správnost.
 • Gramatická a stylistická úroveň.
 • Obsah      vlastních      myšlenek.
 • Využití více informačních zdrojů.
 • Nápaditost a originalita zpracování.
 • Grafická úprava.
 • Přesnost citací a seznam zdrojů.
 • Vlastní obhajoba práce.

Dobře míněná doporučení

 • Než práci odevzdáš, důkladně si zkontroluj pravopis. Není nic horšího, než je obsahově skvělá práce plná hrubých chyb.
 • Pro kontrolu pravopisu používej vlastní hlavu, ale i třeba Slovník spisovné češtiny, Slovník cizích slov, Pravidla českého pravopisu.
 • Pokud si s pravopisem ani potom opravdu nebudeš vědět rady, nebo budeš chtít mít jistotu, požádej o radu vyučujícího.

Ať se práce všem daří!